Algemene Ledenvergadering 18-04-2024

Aanwezig: Henk, Ziyad, Emile, Kurt, Ferry, Jan & Robert
Afwezig met kennisgeving: David, Richard & Jim.

Opening door voorzitter: Kurt heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan Penneweert die sinds lange tijd weer eens op bezoek is. Voorzitter is tevreden over het sportief succesvolle seizoen. 

Notulen vorig seizoen: Notulen van vorig jaar zijn unaniem goedgekeurd.

Financieel Jaarverslag van de Penningmeester: Ferry heeft het woord. Penningmeester geeft aan dat gezien de timing van de ALV, er nog geen volledige cijfers kunnen worden gepresenteerd. Derhalve zijn de cijfers in concept vorm. De uiteindelijke jaarcijfers komen als hardcopy beschikbaar in het clubhuis. Inhoudelijk gezien staan we op dit moment op €7.700 winst. Er zullen echter nog contributie kosten van de KNVB, Sporthal- en Clubhuisfacturen komen. Er wordt uiteindelijk een plus van ca. €3.000 verwacht.
Reden verhoging kosten KNVB: Veel hallen en de KNVB hebben te maken met de naweeën van de hoge energie prijzen. Daardoor zijn de kosten de laatste twee jaar een stuk hoger geworden (Aldus Emile).

De 3.000 winst zijn voornamelijk te verklaren door:
Eenmalige gift Wilco, Club van 100, Extra sponsors dartsborden en de dartsavonden/toernooien.
Hadden we bovenstaande inkomsten + de contributies niet verhoogd, was er een verlies geleden.

Andere opmerkingen Penningmeester:
– Kosten huur van de sporthal zijn hoog, dus blijf goed met de Lunet communiceren.
– Initiatieven voor de jeugd worden enorm gewaardeerd, maar probeer wel minimaal op de kosten sporthal/bekers quitte te spelen. Op dit moment zijn er te veel speeldagen. En te weinig opbrengsten.
 
Voorstel Contributie Ferry:
Ferry stelt een contributieverhoging voor van €100 EUR per team. Er zijn verhogingen van de KNVB geweest, die moeten worden doorbelast om de continuïteit van de club te kunnen waarborgen. Het voorstel is om de contributie te verhogen om de bovengenoemde reserves aan te vullen.  De verhoging van 100 per team is unaniem aangenomen. De kosten zijn nu €2100 per team.

Trainingsgeld: Zal €150 blijven, aantal trainende leden was afgelopen seizoen drie man.

Verhuur clubhuis: Het clubhuis is vorig jaar een aantal keer verhuurd en dit heeft voor de nodige inkomsten gezorgd, het bestuur wil graag dat de verhuur van het clubhuis vast staat.

Verhuur niet leden: €200 euro + €50 euro schoonmaakkosten voor Paul
Verhuur leden: €150 euro + €50 euro schoonmaakkosten voor Paul
Bovenstaande bedragen gelden niet voor de Visvereniging & het zangkoor. Deze gebruikers rekenen altijd keurig de drankjes af in het clubhuis.

Toekomst van de Lunet: Emile: binnen drie jaar zal het zwembad waarschijnlijk verdwijnen. Mogelijk wordt ook de sporthal vervangen. Adelaars is gevraagd om mee te denken, samen met andere sportverenigingen om mee te denken hoe dit er uit zou moeten komen te zien. Er zou dan een sporthal moeten kunnen komen met meerdere zalen. En dan zou er nog een centraal clubhuis moeten komen. Ook zou er dan een nieuw hockeyveld moeten kunnen komen. Check voorbeeld bij de Maxis, het Kruithof. Dat zou als voorbeeld worden genomen. Wel wil de Adelaars uiteraard graag een eigen ruimte houden.

Clubscheidsrechter: 
Optie 1: Vaste Clubscheidsrechter -> alle teams betalen. Kurt heeft iemand benaderd die open zou staan om clubscheidsrechter te worden. Bij de KNVB ontvangen ze €25,00 per twee wedstrijden ex reiskosten. Er is een mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding af te spreken met deze meneer.
Optie 2: We lossen het op als club. Vooraf maakt het bestuur bekend, welk team verantwoordelijk is voor het fluiten van een wedstrijd, kan/wil het team niet aan deze verplichting voldoen, betalen ze een bedrag om een scheidsrechter te financieren.
Optie 3: Team lost het zelf op dus geen scheidsrechter of een teamgenoot moet fluiten. Uiteraard wil het bestuur in geval van een wedstrijd met verhoogd risico zorgen voor een scheidsrechter.

Bestuur vraagt aan de aanwezigen, Henk & Ziyed hoe het afgelopen seizoen is gegaan. Henk geeft aan dat hij alle wedstrijden bij het vijfde heeft gefloten en dat dit over het algemeen goed ging, wel zou het fijn zijn als zijn teamgenoten hem iets minder aanspreken/beïnvloeden. Ziyed heeft een positieve ervaring met het spelen zonder scheidsrechter. Juist de wedstrijd dat er een scheidsrechter was, was de meeste commotie. Henk geeft aan dat bij hun precies hetzelfde is gebeurd.
De aanwezigen stellen voor om voor optie drie te gaan en dit nog een seizoen aan te kijken aangezien er ook geen grote incidenten zijn voorgekomen.

Teams: Er is een kans dat het 4e team niet meer verder gaat. Deadline voor het 4e is 15 mei. Het bestuur is bezorgd over het hebben van drie teams in de 1e klasse. We kunnen het ons niet permitteren om boetes te krijgen. Die zijn €250 per niet op komen dagen. De secretaris geeft aan dat het bestuur niet voornemens is om, als het 4e blijft, ze in te schrijven in de 1e klasse. Drie teams in de eerste klasse is voor hem teveel. 

Seizoensafsluiter: 7 juni nodigt het bestuur iedereen uit voor een luxe BBQ. Vermoedelijke kosten zijn ongeveer €22,50 per persoon aanhang en mensen die de Adelaars een warm hart toedragen zijn uiteraard welkom. Er komt een mystery guest. Eventueel gaat Jeugd gaat voetballen. Met aanhang. een introducee. 

Rondvraag: Ferry en Kurt geven aan dat er gesproken is over Adelaarskleding met Robey. Er komt een nieuwe Adelaars lijn. Vanaf het nieuwe seizoen kunnen leden tassen, trainingspakken en trainingstenue’s bestellen bij Sportzaak Sportief (Tegenover sporthal de lunet). Kurt is bezig met een nieuwe shirtsponsor, indien de deal rondkomt, zal er voor het eerste een nieuw tenue komen. Robert onderzoekt mogelijkheden voor e-commerce op de site. Verder moet ieder team na afloop van het seizoen de tenue’s inleveren, dan zal het bestuur zorg dragen voor een gevulde teamtas voor het seizoen 23-24. Emile: We moeten kritisch kijken naar Jeugd propositie. Is de huidige groep niet te jong? Het zou het overwegen waard zijn om te kijken naar een structurele inzet. Kijken naar een toernooi met meerdere grote voetbal teams. Emile heeft ook contact met buurtsportcoaches.

Decharge bestuur: De vergadering besluit met algemene stemming decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer

Bestuur bedankt alle aanwezigen, sponsors en vrijwilligers.